Maria Florberger, Ph.D.

Maria Florberger är ekotoxikolog och Fil. Dr. i Miljövetenskap och har mer än 20 års erfarenhet av riskbedömningar, miljöstrategisk rådgivning, miljö due diligence och tillståndsärenden.

Maria är expert på praktisk riskbedömning av förorenade områden. Riskbedömningarna har omfattat en rad olika föroreningar och olika medier liksom riskbedömningar av vilda och tama djur. Hon har även arbetat med framtagandet av Naturvårdsverkets vägledningar för riskbedömning och riktvärden för förorenad jord, Havs- och vattenmyndighetens miljökvalitetsnorm för TBT i sediment liksom exponeringsmodeller för riskbedömning av DDT-förorenade skogsplantskolor för SGU. Maria anlitas också regelbundet som expert på frågor som rör miljökvalitetsnormer och Natura 2000 och som tekniskt råd i diverse juridiska tvister. Maria har också hållit föreläsningar i praktisk riskbedömning på Chalmers Tekniska Högskola samt handlett examensarbeten både på Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola. zz

Specialiteter

Riskbedömning; Ekotoxikologi; Miljöstrategisk rådgivning; Miljötillstånd

Discipliner

Miljövetenskap

Utbildning

Fil. Dr. i Miljövetenskap (specialiserad på akvatisk ekotoxikologi), Göteborgs universitet, 2000; Fil.Mag. i Biologi, Göteborgs universitet, 1995