För mer information kontakta:

Henning Holmström

Gruv- och mineralindustri

Geosyntec har kunnande och erfarenhet från gruvindustrin i Sverige, Norden och i världen. Vi kan hjälpa till med allt från prospektering, markägarfrågor, avfallshantering och sandmagasin, vattenhantering, vattenrening, annat miljöarbete t.ex. tillstånd samt efterbehandling av gruvor samt transaktioner och värdering av projekt- och mineraltillgångar.

Geosyntec har i decennier tillhandahållit tekniska tjänster och praktiska lösningar till gruvindustrin i Sverige och internationellt. Vi känner väl till de unika utmaningar som utvinningsindustrin står inför genom mångårig erfarenhet av olika typer av projekt och beställare i Sverige. Vår personal har arbetat och arbetar åt flertalet gruvbolag, stora som små, även omfattande mindre svenska och utländska bolag som arbetar med prospektering. Vi förstår de kritiska beslut som är förknippade med allt från att hantera miljö och tillstånd till de teknikfrågor som är aktuella under en gruvas livscykel t.ex. efterbehandling och vattenhantering.

Vårt gruvteam består av personal inom prospektering, geokemi, geoteknik, vattenrening, vattenhantering, GIS m.m. Vi har geologer, geokemister, tillståndsspecialister, biologer, specialister på efterbehandling, landskapsutformning samt hydro- och geohydrologer.

Vi är ofta involverade i gruvutvecklingsprojekt, både som teknikkonsulter samt som arbetande experter inom kundens organisation, ofta som projektledare för hela tillståndsprocesser, löpande gruvverksamhet samt avveckling och efterbehandling av gruvor. Vi arbetar även med utvärdering av projekt tack vare att vi förstår de komplexa drivkrafter som är förknippade med gruvindustrin.  Vi är en av få nordiska konsulter som även kan ansvara för tekniska rapporter, hela eller delar, enligt internationella system som t.ex. JORC och NI43-10 då vi har flera kvalificerade experter (QP/CP). Vi har även ett omfattande samarbete med andra specialiserade teknikkonsulter.

Kunder anlitar oss ofta för vår expertis bl.a. inom dessa nyckelområden:

  • Prospektering, geologi och mineraltillgångsberäkning
  • Hydrogeologi, vattenhantering och vattenrening
  • Anmälningar och miljötillstånd
  • Geoteknik och hantering av utvinningsavfall
  • Projekt- och miljöledning, hälsa och säkerhet
  • Genomförbarhetsstudier och lönsamhetsstudier
  • Nedläggning och efterbehandling av gruvor
  • Transaktioner och värdering av tillgångar

Vi har insett att en av de största utmaningarna inom dagens gruvdrift är hantering och förvaltning av vattenresurser, nedläggning av gruvor och efterbehandling samt markägarfrågor. Vi arbetar därför mycket med vattenhantering, ytvattenkvalitet, hantering av avfall och vattenrening och vi har lång erfarenhet av att informera och föra dialog med markägare och andra intressenter.

Att ansvarfullt kunna lämna över nedlagda gruvområden till andra generationer är också en stor del av det vi fokuserar på. En stor del av vårt team arbetar sålunda med efterbehandling och återställning av gruvor och gruvområden då även detta är en stor del av industrins utmaningar. Det svenska teamet har erfarenhet från denna typ av projekt i Norden samt i Europa.

Vår svenska personal har även stor erfarenhet av tillståndsprövning genom sin medverkan i flertalet större miljöprövningar. Vår erfarenhet omfattar olika typer av gruvor (under jord och dagbrott), olika typer av malmer (basmetaller såväl som järn, REE och guld). Vi har också bred erfarenhet av industrimineral (t.ex. grafit och kalk) samt täktverksamhet.

Vi känner väl till den ständigt föränderliga miljön där våra gruvkunder verkar, från förändringar i lagkrav till sociala och politiska frågor som påverkar prospektering, gruvdrift och efterbehandling.

Geosyntec har erfarenhet av processen att erhålla tillstånd i unika och utmanande situationer i många länder i världen, designa avfallsanläggningar och vattenrening och vattenhanteringssystem.