För mer information kontakta:

Thomas Jansson, Principal, B.Sc

Katarina Nilsson

Olja och gas

Inhemska och internationella olja- och gaskunder vänder sig till Geosyntec för teknik-, miljö- och projektledningstjänster. Våra konsulter och ämnesexperter erbjuder kreativa och effektiva lösningar för undersökningar, nedläggningar och saneringar.

Geosyntec har lång erfarenhet av att genomföra uppdrag åt oljebolag i Sverige och internationellt. Vi är väl förtrogna med branschens behov av tjänster inom miljöteknik, geoteknik och efterbehandling av förorenad mark. Vi har djup kunskap om och förståelse av hur drivmedelsanläggningar, oljedepåer och raffinaderier är uppbyggda och de krav som gäller vid arbete på sådana anläggningar med avseende på hälsa och säkerhet. Geosyntec kan erbjuda följande tekniska konsulttjänster:

  • Översiktliga miljötekniska undersökningar i tidiga skeden för att identifiera potentiell miljöpåverkan från pågående och historiska verksamheter på platsen
  • Miljöteknisk provtagning för att identifiera eller avgränsa förorenade områden
  • Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning utifrån den metodik som utarbetats av Naturvårdsverket och petroleumbranschen. Geosyntec har även möjlighet att vid behov nyttja mer avancerade modellverktyg för spridnings- och exponeringsanalyser avseende petroleumförorenad mark.
  • Utarbeta åtgärdsplaner inför genomförande av efterbehandlingsåtgärder
  • Projektera efterbehandlingsåtgärder baserat på de platsspecifika förhållandena. Geosyntec kan även erbjuda att genomföra entreprenader i samarbete med Geosyntecs dotterbolag, Savron, som är specialiserade på bl.a. termisk behandling av förorenad mark. Vidare kan Geosyntecs laboratorium, Sirem, erbjuda specialanalyser för testning om det finns förutsättningar att genomföra t.ex. biologisk behandling av förorenad mark
  • Utarbeta projektspecifika arbetsmiljöplaner i rollen som BAS-P
  • Upphandla och leda entreprenader vid genomförande av efterbehandlingsåtgärder

Geosyntec erbjuder även att genomföra erforderliga utredningar vid nyetablering av petroleumanläggningar. Geosyntec har erfarenhet av att driva utredningar i både detaljplaneskeden som vid systemhandling- och bygghandlingsprojektering. Exempel på utredningar utöver de som redovisas ovan är geotekniska undersökningar, dagvatten- och skyfallsutredningar etc. Vidare kan Geosyntec vid behov erbjuda att genomföra erforderliga undersökningar och utredningar för miljöprövning av verksamheter som kräver tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen.

Geosyntec är den ledande konsulten i Sverige för genomförande av miljögranskning i samband med förvärv eller försäljning av fastigheter och verksamheter (Due Diligence). Projekten omfattar både nationella och internationella uppdrag åt stora svenska multinationella kunder.

Geosyntec erbjuder även att bistå beställaren med rådgivning och vi kan snabbt åka ut på plats vid t.ex. olyckor, petroleumspill eller andra incidenter för att vägleda beställaren om vilka åtgärder som behöver vidtas.