För mer information kontakta:

Åke Eriksson

Tillverkning

Geosyntec agerar som rådgivare till multinationella bolag inom tillverkande industri och tillhandahåller tjänster; före etablering (”pre-operation”), exempelvis tillståndsprövning, miljögranskningar vid transaktioner, hälsa och säkerhet, under pågående drift (”in-operation”), t.ex. hållbarhet, sociala konsekvensbedömningar, statusrapporter, miljöövervakning, ändringshantering och vid avveckling/efter avveckling (”post-operation”), t.ex. omställning, avveckling, rivning och hantering av miljöskulder.

Kunder inom tillverkande industri vänder sig till Geosyntec för tjänster gällande miljöstrategisk rådgivning, för att lösa komplexa miljöfrågor samt för att hantera de miljöutmaningar som vanligtvis är förknippade med regelefterlevnad, fastighetsöverlåtelser och förvaltning/nedläggning av äldre verksamheter mm. Geosyntec har stor erfarenhet av att arbeta tillsammans med företag för att utveckla miljöplaner som är tillräckligt flexibla för att möta behoven hos bolag som är verksamma runt om i världen, samtidigt som vi uppfyller svenska, europeiska, amerikanska, kanadensiska och andra nationella lagkrav.

Vi stöder rutinmässigt bolag som är verksamma inom vitt skilda branscher så som el, elektronik, telekom, IT, fordon, medicinsk utrustning, , kemikalier, järn, stål samt papper och massa. Våra medarbetare tillämpar sin breda och praktiska erfarenhet för att hjälpa kunder att hantera och lösa komplexa problem – oavsett om det gäller aktiva anläggningar, avvecklade, äldre eller andra fastigheter som ägs/har ägts av kunden.

Geosyntec erbjuder lösningar för att ge kunderna möjlighet att identifiera, kvantifiera, prioritera och hantera miljörisker förknippade med bolagets verksamhet och egendomar.

TJÄNSTER

 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsärenden
 • Reglering och hantering av myndighetskrav
 • Hantering av krav på ekonomisk ersättning, expertvittnen, rådgivning och stöd i domstolsärenden
 • Miljötekniska markundersökningar och saneringar
 • Miljökontrollprogram
 • Undersökningar inför rivning
 • Projektledning
 • Hälsa och säkerhet (EHS)
 • Miljöledningssystem (EMS)
 • Sociala konsekvensbedömningar (ESG)
 • Revisioner avseende lagefterlevnad
 • Övervakning av luftutsläpp
 • Efterlevnadsövervakning, revision och rapportering
 • Miljögranskningar i samband med transaktioner (environmental due diligence)
 • Statusrapport enligt Industriemissionsdirektivet (IED)

Geosyntec har många års erfarenhet av att utarbeta miljögranskningar vid transaktioner (EDD) omfattande hälsa och säkerhet, förorenad mark och lagefterlevnadsbedömningar i syfte att identifiera och kvantifiera potentiella miljöskulder. I denna granskningsprocess undersöker vi miljö-, hälso- och säkerhetsrisker och relaterade kostnader samt genomför miljömässiga, sociala (ESG) bedömningar.

Dessutom stödjer vi multinationella kunder, med säte i Sverige men med ett globalt fotavtryck inom ett vitt spektrum av miljöfrågor. Detta arbete sker gränslöst inom vår organisation för att skapa det bästa teamet för rådgivning och vägledning i en verksamhets alla faser. Från inledande planering till slutlig nedstängning av anläggningen, och/eller omvandling av en avvecklad anläggning till andra ändamål (lättare industri, bostäder, handel etc.). Vår tekniska expertis bidrar genom sin operativa erfarenhet med att hitta lösningar som är kostnadseffektiva, miljövänliga och effektiva.