För mer information kontakta:

Åke Eriksson Sofia Pallander

Energi

Geosyntec har en lång erfarenhet av att tillhandahålla teknik- och miljötjänster för anläggningar för elektrisk kraftöverföring. Vi arbetar med nya projekt såväl som avvecklar äldre.

Med många års erfarenhet i Sverige och övriga världen har Geosyntec främst kunskap om de miljö- och teknikfrågor som är förknippade med produktion, överföring och distribution av elkraft, och vi hjälper ofta även kunder med frågor som rör kärnkraft, vindkraft, vattenkraft, biobränslen, fossila bränslen och torv.

Internationellt är vår expertis allmänt erkänd – elkraftproducenter och branschorganisationer uppmanar oss ofta att delta i arbete med att skapa vägledande styrdokument samt genomföra internutbildningar. Vi arbetar även med tredje parts-översyn och optimering/verifiering av projekt, Vi arbetar med geotekniska undersökningar, avveckling av kraftverk, utvärderingar av fördämningar/vallar/dammars stabilitet och funktion, hydrologi, skydd mot översvämning och tillstånd m.m..

Tjänster inom energi har varit ett kärnområde för våra team av ingenjörer, geologer och tekniker i mer än 25 år. Faktum är att vi har utvecklat många av de metoder, standarder och procedurer som idag används vid anläggningar för hantering av fast avfall, energiproduktionsanläggningar och större anläggningar för transportinfrastruktur.

Oavsett om det handlar om avveckling och sanering av en tidigare produktionsanläggning för elkraft, bygga en ny, söka tillstånd eller att genomföra en geoteknisk undersökning för en vindkraftspark till havs, har Geosyntec den expertis inom teknik, miljö och byggledning som krävs. Kompetensen finns i vårt globala nätverk såväl som i Sverige.