Fredrik Alderman, M.Sc.

Fredrik Alderman är hydrogeolog och civilingenjör i väg- och vattenbyggnad med mer än 10 års erfarenhet av att leda vattenrelaterade projekt för kunder inom olika marknadssektorer. Han är specialiserad på grundvattensänkningar vid komplexa byggarbetsplatser i tätbebyggda områden.

Fredrik hjälper kunder inom gruvnäring och förorenade områden med tillstånds- och konsekvensanalyser för grundvatten, fältundersökningar och platskaraktärisering, samt med modellering av flöde och transport i grundvattensystem. Han arbetar ofta med projekt genom hela dess livscykeln, från inledande planering till byggnation och uppföljning.

Inom hydrologi är Fredrik expert på vattenbalans, flödesmätning, kartläggning av översvämningsrisker, dagvattenhantering, konsekvensanalyser samt efterlevnad av EU:s ramdirektiv för vatten. Fredriks bakgrund som VA-projektör och geotekniker ger honom en unik erfarenhet och kompetens att hantera tillstånd och riskbedömningar gällande sättningar i lera orsakade av sänkta grundvattennivåer.

Specialiteter

Grundvattenbortledning, vatten/miljötillstånd, platskaraktärisering, hydraultester, grundvattenmodellering, dagvattenhantering

Discipliner

Hydrogeologi, hydrologi, miljövetenskap

Utbildning

Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan, 2011

Medlemskap

Medlem i Svenska Geotekniska Föreningen (SGF)