12. Erik Karlsson, Teknologie Doktor Civ Ing.

Erik Karlsson är geokemist med 20 års erfarenhet av att arbeta inom gruvsektorn, avveckling av gruvor och andra miljöprojekt. Han har erfarenhet av flera aspekter av dessa projekt, från initiell karakterisering och deponidesign vid uppstart av verksamhet, löpande karakterisering och efterbehandling under drift, geokemisk modellering och bedömning av lakvatten samt gruvvattenrening till avslutning och uppföljande kontroller. Erik arbetar även med täckningsdesign för gråberg och sandmagasin och andra tekniska konstruktioner och ger generellt stöd i miljöfrågor relaterade till gruvverksamhet. Förutom att arbeta för alla större gruvbolag i Sverige har Erik även arbetat för SGU gällande nedläggning av gruvor och efterbehandlingskostnader. Efter sin doktorsexamen fick Erik, Marie Curie-stipendiet vid Luleå tekniska universitet, för sina insatser i ett projekt relaterat till mark förorenad av utlakning från låggradig uranmalm.

Specialiteter

Prospektering och tekniska studier (gruvor), gruvutvecklingsprojekt, efterbehandling av gruvor, utvinningsavfalls- och lakvattenhantering, bedömningar av förorenad mark och anläggningar, sanering/rehabilitering av förorenade anläggningar, bearbetningskoncessioner och miljötillstånd

Discipliner

Miljöteknik, miljövetenskap, hydrogeologi

Utbildning

Marie Curie Postdoctoral Fellowship, 2003–2005, doktorsexamen (tillämpad geologi), Luleå tekniska universitet, 2002, licentiatexamen (tillämpad geologi), Luleå tekniska universitet, 2000, magisterexamen i miljöteknik (geokemi), Luleå tekniska universitet, 1997 s