Åke Eriksson, Senior Principal, B.Sc.

Åke Eriksson har en kandidatexamen i hydrologi och har mer än 35 års erfarenhet av miljökonsultverksamhet inom en rad olika kundsektorer. Under de senaste åren har han ofta fungerat som senior miljörådgivare för stora och medelstora multinationella koncerner inom tillverkande industri. Han har också arbetat som outsourcad säkerhets-, hälso- och miljöchef (SHE) för bolag inom tillverkande industri under perioder av rekonstruktion, avyttring eller nedläggning.

Åke arbetar som projektchef med allt från avveckling av industrianläggningar, följt av omvandling av fastigheter för nya användningsområden, och till sist ombyggnad för andra, mer känsliga ändamål såsom exempelvis bostäder. Hans miljötekniska erfarenhet är bred och inkluderar granskning av miljöefterlevnad, miljö due diligence-bedömningar, tillstånd, offentliga samråd och som expertvittne vid rättstvister. Åke arbetar rutinmässigt i nära samarbete med transaktions- och miljörättsspecialister i flera jurisdiktioner inom och utanför EU.

Specialiteter

Miljöstrategisk rådgivning, sammanslagningar och förvärv (EDD), programledning, bedömningar av förorenad mark och anläggningar, miljöledning, miljötillstånd.

Discipliner

Miljöteknik, miljövetenskap

Utbildning

B.Sc. Kandidatexamen i hydrogeologi, Uppsala universitet, (1980–1985)