Svensk nationell vägledning för klorerad lösningsmedel

Liksom andra industriländer är grundvattenförsörjningen under många industriområden i Sverige förorenad med klorerade lösningsmedel. Jämfört med länder i Nordamerika och andra delar av Europa har dock klorerade lösningsmedelspåverkan i Sverige inte väckt särskilt mycket uppmärksamhet förrän nyligen.

År 2005 erkände Naturvårdsverket naturvårdsverket behovet av nationell vägledning om sanering av klorerade lösningsmedel. För att tillgodose detta behov beställde schweiziska tjänstemän ett projekt för utveckling av en Teknisk handbok för screening och val av teknik för sanering av klorerade lösningsmedel i jord och grundvatten . De valde också ut ett internationellt team av experter - bestående av praktiker från SWECO VIAK (Sverige), Geosyntec Consultants (USA och Kanada) och COWI A/S (Danmark) - för att skriva manualen.

Handboken introducerar intressenter, myndigheter, konsulter och entreprenörer för klorerade lösningsmedel och presenterar ett systematiskt protokoll för utvärdering och val av en eller flera saneringstekniker för en viss plats. Detta protokoll, modellerat efter US Environmental Protection Agency: s vägledning om genomförbarhetsstudier, består av fem steg: (i) utveckling av åtgärdsmål (dvs. identifiera syftet med sanering); (ii) utveckling av allmänna insatser (t.ex. institutionella kontroller, fysisk inneslutning eller massborttagning); iii) preliminär screening för att identifiera en bred lista över genomförbara och lämpliga avhjälpande alternativ. iv) detaljerad teknikutvärdering för att identifiera en fokuserad kort lista över avhjälpande alternativ. och v) montering och detaljerad utvärdering av platsspecifika avhjälpningsalternativ. Ett exempel fallstudie presenteras för att illustrera tillämpningen av detta protokoll för en klorerad lösningsmedelsplats i Sverige.

Handboken innehåller också detaljerade tekniska faktablad för en mängd olika klorerade lösningsmedelssaneringstekniker, inklusive utgrävning, pump-och-behandlingssystem, luftspolning/jordångsextraktion, flerfasuttag, in situ spolning, in situ termisk sanering, in situ bioremediering, in situ kemisk oxidation, in situ metall-katalyserad reduktion och fytormediering. Varje faktablad innehåller information om tekniska behandlingsmekanismer; tillämpbarhet på olika geologiska terräng; tillämplighet på plymer och källzoner; designkriterier; kostar; och länkar till viktiga vägledningsdokument som finns tillgängliga på Internet.

Den här första handboken i sitt slag som Geosyntec författat är ett viktigt steg i Sveriges förmåga att hantera och åtgärda industriområden som påverkas av klorerade lösningsmedel.