Elektrokinetiskt förbättrad bioremediering av klorerade lösningsmedel i Danmark

Liksom andra industriländer användes klorerade lösningsmedel rikligt i Sverige för tillverknings-, avfettnings- och kemtvättsindustrin under 1900 -talet. Årlig förbrukning av klorerade lösningsmedel i Sverige under 1970 -talet var i storleksordningen 20 000 ton. Idag förbrukar Sverige cirka 1 000 ton klorerade lösningsmedel årligen.

De många decennierna med användning av klorerade lösningsmedel har resulterat i förorening av mark och grundvatten på tusentals platser i Sverige. På många av dessa platser finns en betydande mängd klorerade lösningsmedel i underjorden som en tät icke -vattenhaltig fasvätska (DNAPL) som, lämnas obehandlad, kommer att fortsätta förorena grundvattentillförseln i årtionden framöver. Det finns ett växande erkännande i Sverige av behovet av att åtgärda klorerade lösningsmedels DNAPL -platser; många svenska konsulterande hydrogeologer och ingenjörer saknar dock direkt erfarenhet av sanering av DNAPL. Naturvårdsverket har insett vikten av att investera i teknisk kapacitetsuppbyggnad för att förbättra svenska utövares förmåga att städa klorerade lösningsmedelsplatser. Som ett första steg i kapacitetsuppbyggnadsprocessen valde Naturvårdsverket ett team av experter med klorerade lösningsmedel som består av Geosyntec Consultants (Geosyntec), SWECO VIAK (Sverige) och COWI A/S (Danmark) för att skriva en detaljerad teknisk vägledningshandbok med titeln Klorerade lösningsmedel - Identifiering och utvärdering av saneringsteknik (Naturvårdsverket rapport 5663). Dokumentet finansierades som en del av Naturvårdsverkets Hållbar Sanering (Sustainable Remediation) -program.

Geosyntec tillämpade sin expertis med DNAPL -saneringsteknik och amerikanska regleringsprogram för att leda projektteamet i utvecklingen av ett systematiskt protokoll för utvärdering och val av en eller flera saneringstekniker för en viss plats. Detta protokoll består av fem steg: (i) utveckling av åtgärdsmål (dvs. identifiera syftet med sanering); (ii) utveckling av allmänna insatser (t.ex. institutionella kontroller, fysisk inneslutning eller massborttagning); iii) preliminär screening för att identifiera en bred lista över genomförbara och lämpliga avhjälpande alternativ. iv) detaljerad teknikutvärdering för att identifiera en fokuserad kort lista över avhjälpande alternativ. och v) montering och detaljerad utvärdering av platsspecifika avhjälpningsalternativ. Geosyntec utarbetade detaljerade tekniska faktablad för en mängd olika klorerade lösningsmedelssaneringstekniker, inklusive utgrävning, pump-och-behandla, luftspolning/jordångsextraktion, flerfasuttag, in situ spolning, in situ termisk sanering, in situ bioremediering, i situ kemisk oxidation, in situ metall-katalyserad reduktion och fytormediering. Varje faktablad innehåller information om teknikbehandlingsmekanismer, tillämplighet på olika geologiska terräng, tillämplighet på plumes och källzoner, designkriterier och kostnader. Geosyntec utarbetade också presentationsmaterial för en tillhörande utbildning om klorerad lösningsmedelssanering för svenska tillsynsmyndigheter och konsulter.

Geosyntec ledde utvecklingen av en första i sitt slag, användarvänlig teknisk manual och utbildningskurs för att hjälpa svenska tillsynsmyndigheter, konsulter och industri att välja teknik för sanering av platser som påverkas av klorerat lösningsmedel DNAPL. Dokumentet finns tillgängligt på Naturvårdsverkets webbplats.