Andreas Löfgren, M.Sc.

Andreas Löfgren har mer än 13 års erfarenhet som miljökonsult och är specialiserad på miljökonsekvensbeskrivningar för miljöfarlig verksamhet. Andreas är miljöstrategisk rådgivare och projektledare med lång erfarenhet av tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar. På senare tid har han främst arbetat inom gruv- och industrisektorn. Därutöver fungerar Andreas som kvalitetsgranskare och har i tidigare roller granskat, utvecklat och underhållit certifierade ledningssystem för kunder inom olika industrisektorer samt arbetat som internrevisor.

Andreas erfarenhet som projektledare och kvalitetsgranskare har gjort honom till en betrodd extern projektledare för flera gruvbolag. Andreas har rykte om sig bland kunder att vara en engagerad konsult som levererar projekt av hög kvalitet.

Specialiteter

Projektledning, miljöstrategisk rådgivning, miljölagstiftning, miljökonsekvensbedömningar, tillståndsansökningar, hantering av utvinnings- och gruvavfall, exploateringskoncessioner (gruvor och kraftledningar), riskbedömningar, riskanalys, säkerhetsrapporter (Seveso), studier och utvärderingar av anläggnings-/platsval, förorenade byggnader, avfallsplanering

Discipliner

Miljövetenskap, risk- och konsekvensbedömningar

Utbildning

Magisterexamen, miljö och hälsa, Umeå universitet, 2006